Resevillkor

RESEVILLKOR

PAKETRESOR

Bestämmelserna under är utarbetade i överenstämmelser med paketreselagen, som gäller för resor bestående av bland annat flygtransport och boende. Det som är kursivt framhävt, är Uptours  i det följande kallat “Uptours” avvikelser från paketreselagen.

Beställning av en resa kan ske personligt eller via telefon, samt via www.uptours.se. Beställning är bindande för kunden och Uptours när anmälningsavgiften eller hela resans pris är rättidigt inbetalt.

1. AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Då eventuella meddelanden företrädesvis sänds per SMS och e-post är det synnerligen viktigt att dessa uppgifter också uppdateras om nödvändigt.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1 I de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang presenteras på ett och samma resebevis som paketresan är detta att betrakta som en del av aktuell paketresa.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 En genomförd bokning bekräftas per mail med bokningsbekräftelse. Biljetten är personlig, är att betrakta som en värdehandling och den skall tas med på resan. Biljetten är nödvändig för resans genomförande.

1.6 Önskemål garanteras inte

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan komma att tas ut vid korrigering av uppgifter.

Bokningsuppgifter skall alltid överensstämma med passets uppgifter.

1.8 Respektive flygbolags allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på respektive flygbolags egen hemsida.

1.9 En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Betalningen skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 45 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omgående.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till Uptours med en delbetalning (anmälningsavgift). Denna är, om inte annat anges vid bokning, 1.300 SEK per person + eventuellt avbeställningsskydd. Anmälningsavgift för paketresor betalas inom sju dagar från bokningstillfället.

Observera att om delbetalningen inte är oss tillhanda inom 7 dagar avbokas resan per automatik.

2.3.2 Resterande belopp skall vara arrangören tillhanda senast 45 dagar före avresedagen, om inte annat överenskommits.

Vid bokning mellan 45-21 dagar innan avresa betalas hela resans pris senast 48 timmar efter reservationen.

Bokas resan närmare än 21 dagar före avresan, ska betalningen ske i förbindelse med bokningen av resan.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4.1 För dig som reser på paketresa med Uptours finns möjlighet att teckna avbeställningsskydd.

De erbjudna försäkringarna tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund de betalas, tillsammans med anmälningsavgiften. Dessa är ej avboknings- eller återbetalningsbara.

OBS! Det är kundens eget ansvar att säkra sig en bekräftelse av avbeställningen på mail.

Det kommer vid beställning att läggas på ett flygtillägg per person. Tillägget kommer på i slutet av bokningsflödet.

Betalningsmottagare och ansvarig arrangör med org nr 556837-0752.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning närmare än 60 dagar före avresa behåller Uptours en avgift svarande till det belopp som redan är inbetalt på resan.

3.1.3 Vid avbeställning för resenär som har valt tillägget avbeställningsskydd gäller följande:

Resenären har vid sjukdom rätt att avbeställa resan senast utresedatumet vid uppvisande av läkarintyg. Läkarintyg godkänns vid ett fysiskt besök hos en vårdinrättning. Det innebär att vi inte godkänner intyg som erhållits efter endast samtal med en läkare eller online. Vid avbeställning med läkarintyg återfås alla inbetalda avgifter förutom kostnaden för anmälningsavgiften (1300 SEK) och kostnaden för avbeställningsskyddet (299 SEK). Avbeställningsskyddet gäller inte vid avbeställning som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symptom, varit föremål för läkarvård eller ändrad medicinering/behandling senare än 5 månader innan resan bokades, även om diagnos först ställs efter att resan bokades. Läkarintyget ska innehålla:

a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang.

b) Diagnos, dag för första behandling/undersökning.

c) Datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.

d) Intyget ska vara skrivet på vårdinrättningens brevpapper med stämpel och läkarens underskrift.

3.1.4 Ska du avbeställa din resa, ska du omgående maila: info@uptours. Här efter skickar Uptours en avbeställningsbekräftelse.

4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.1.1 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag, ändrad reslängd eller hotellbyte räknas detta som en avbokning och en ny bokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning.

5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

 5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Kostnaden för namnbyte är 500:- per person. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan.

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN


6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.1.4 Arrangören förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i web och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:(a) ändringar i transportkostnader(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.1 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 Ifall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4 Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 5.4.1, dvs 14 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan).

Enligt ovan punkt 6.6.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för resor i denna katalog och sålunda omfattas av resenärens reseavtal är följande:

Vid resa med flyg:

Researrangören äger rätt att ställa in resan om inte nedan angivna minimiantal är uppfyllda senast 30 dagar före avresan.

25 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6.7.3 Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN 

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan måste omgående framföras under vistelsen till Uptours personal på resmålet för möjlighet till åtgärd. Reklamation skall ske skriftligen senast två månader efter hemkomst från resan.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

 

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av (och medtagande av) biljett, giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

9.4.3 Resenärer som avviker från sitt bokade researrangemang, reser på egen hand eller på ”Endast Flyg” är skyldiga att kontakta researrangören vid ankomsten till resmålet för kontaktuppgifter. Resenärer som reser på paketresa med charterflyg skall i dessa fall enligt Uptours instruktioner kontakta arrangören senast 24 timmar innan angiven återresetid för kontroll av uppgifter om hemresan.

10. TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Allmänna reklamationsnämndens webbadress: www.arn.se. Adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. Vi medverkar i alla tvistlösningsförfaranden.

10.2 Om tvisten uppstått vid gränsöverskridande e-handel, det vill säga om du bor i ett EU-land men inhandlat en vara eller tjänst via e-handel från ett annat EU-land finns naturligtvis möjlighet att vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, se punkt 10.1. From 15 februari 2016 finns även möjlighet för dig att lämna sitt klagomål på EU:s onlineplattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. INKVARTERING

För inkvartering gäller att endast den resenär som beställt inkvarteringen får bo där. Oavsett det finns en tom säng i rummet får resenären ändå inte inkvartera annan person i rummet.

12. TILLÄGGSARRANGEMANG

När så anges i web eller broschyr, eller med speciell beställning, kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider, kvällsevenemang, barnklubbar, golf etc, erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas erlagt tillägg.

För samtliga alternativ gäller:

Av deltagarbeviset skall framgå vilken kategori som valts och vad eventuella tillägg står för. Flyttning från en inkvartering till en annan kan förekomma flera gånger under vistelsen.

Måltider ingår ej i grundpriset. Anmärkningar måste framföras omedelbart vid erhållandet av deltagarbeviset för att eventuella justeringar ska kunna göras före utresan. Busstransfer till och från hotellet vid ankomst och avresa ingår inte i resans pris, men kan beställas vid bokningstillfället.

13. BAGAGE 

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är tex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida.

14. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR

 Uptours reserverar sig för korrekturfel i denna publikation.